Menu +

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden. Op De Rank bestaat de MR uit de oudergeleding en de personeelsgeleding. De MR heeft een aantal bevoegdheden en rechten. Het gaat om instemmingsrecht en adviesbevoegdheid.

Eens in de twee maanden vergadert de MR op school. Tijdens de vergadering worden zaken besproken over het onderwijs, over de organisatie en de financiën. Jaarlijks wordt met de directie overleg gepleegd over het schoolplan, het schoolreglement en de schoolgids. De MR is er vooral om mee te denken met de school.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Echter u kunt dan niet mee praten of zelf een onderwerp aandragen. De notulen van de vergaderingen vindt u ook op deze website.


Wilt u iets kwijt aan de MR? Heeft u vragen? Stuurt u dan een mail naar: mr@cbs-de-rank.net