Menu +

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een bijdrage die vrijwillig, maar heel belangrijk is. Hiermee betalen wij de kosten die niet door de overheid gedekt worden, denk bijv. aan alle feestelijkheden die we in een schooljaar tegenkomen. De ouderbijdrage bedraagt 25 euro per kind met een maximum van 75 euro per gezin.
Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen vragen wij € 12,50 en voor kinderen die instromen na 31 maart hoeft voor dat schooljaar geen ouderbijdrage betaald te worden.
Elders in deze nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij voor de groepen 3 t/m 7 de ouderbijdrage en schoolreisbijdrage in één keer innen. Voor de groepen 1, 2 en 8 staat er een factuur van 25 euro in het ouderportaal, voor de groepen 3 t/m 7 van 50 euro welke u eventueel in gedeelten kan betalen.

De kosten voor het kleuterfeest en groep 8 kamp worden op een ander moment in rekening gebracht.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer :
NL75 INGB 0009 0145 29
t.n.v. Ouderraad De Rank
o.v.v. naam en groep van uw kind
Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

  • Mariëlle Gebert, penningmeester vande Ouderraad: or@cbs-de-rank.net of 
  • Hanneke Roosenbrand, namens het team: h.roosenbrand@cbs-de-rank.net