Bijdragen

Beste ouders,

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een mail en plaatsen wij een factuur in het ouderportaal, betreffende de verschillende bijdragen die wij van u als ouder vragen.

Ouderbijdrage:
Belangrijk om te weten is dat de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft. Basisscholen in Nederland zijn voor kinderen gratis, leermiddelen worden door de overheid betaald. Wel mogen scholen een bijdrage aan ouders vragen om activiteiten als: de kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, koningsspelen, projecten, sportdagen, afscheid groep 8 e.d. te kunnen bekostigen.
De toegankelijkheid tot onderwijs zal niet in het geding komen, en wij op De Rank zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten bij het niet betalen van de ouderbijdrage.
Toch zult u het met ons eens zijn dat het voor zowel de kinderen, als de ouders en het team fantastisch is om naast de kennisoverdracht samen feest te vieren en plezier te hebben. En daar is de ouderbijdrage belangrijk voor. Al jaren vragen wij 25 euro per kind en ook voor komend schooljaar vonden wij het niet nodig dit bedrag te verhogen.
Voor kinderen die vanaf januari instromen vragen wij € 12,50 en voor kinderen die na 31 maart instromen € 0,00.

Kleuterfeest:
Mocht er een kleuterfeest op de planning staan i.p.v. bijv. het schoolreisje (bij ons gaan kleuters niet mee op schoolreis) dan kan er t.z.t. nog een kleine bijdrage aan ouders gevraagd worden.

Schoolreis:
Dit jaar gaan de groepen 3 t/m 7 op dinsdag 11 september naar Duinrell. Bestemmingen en vervoer worden steeds duurder. Dit jaar lukte het toch nog om binnen het budget van 25 euro te blijven, wel overwegen we om het budget voor schoolreis in schooljaar 19-20 met 5 euro te verhogen. We gaan daarover met de MR in gesprek en houden u op de hoogte.

Kamp groep 8:
De kosten van het kamp nemen we per jaar onder de loep. Het ligt ook aan de groepsgrootte, een kleine groep kan duurder uit zijn omdat je het totale bedrag met minder mensen kan delen. De locatie is dit jaar weer dezelfde als de 2 voorgaande jaren; groepsaccommodatie De Specht in Austerlitz, behorende bij de Paasheuvelgroep. Datum: 8, 9 en 10 mei en de kosten zijn 90 euro per kind.

De bedragen worden gekoppeld in de factuur maar er kan in termijnen betaald worden. In het ouderportaal kunt u nagaan of alles betaald is of wat er nog openstaat.
Wij zijn ons ervan bewust dat de factuur niet handig in het ouderportaal staat maar wij kunnen daar zelf niets in wijzigen. Wij hebben bij Parnassys de wens uitgesproken dit te veranderen maar op dit moment is daar nog geen bericht over.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Hanneke (teamlid) h.roosenbrand@cbs-de-rank.net of met Linda van Staveren (penningmeester OR) or@cbs-de-rank.net.

Overmaken kan naar:
NL75 INGB 0009 0145 29
t.n.v. Ouderraad De Rank
o.v.v. naam en groep van uw kind

Een hartelijke groet,

namens OR en het team
Hanneke Roosenbrand